Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid van de voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de deelnemer zich via de website of direct bij  Training Unit heeft aangemeld voor het volgen van trainingen.

Artikel 2: Aanmelding, inschrijving

a. Aanmelding vindt plaats door inschrijving via de website van Training Unit of bij Training Unit zelf.
b. De ingang van het lidmaatschap en betaling start op de door het lid aangegeven startdatum bij  inschrijving of via de website.
c. Een lidmaatschap is strikt persoonlijk en alleen overdraagbaar na goedkeuring van Training Unit.
d. Het intakeformulier dient volledig en naar waarheid te worden ingevuld en ondertekend te  worden afgegeven of toegezonden.
e. Naar aanleiding van de inhoud van het intakeformulier kan een deelnemer, voor deelname aan groepstrainingen, of aan andere activiteiten, zonder opgaaf van reden worden geweigerd.
f. De directie van Training Unit is gemachtigd personen te weigeren en/of eenzijdig hun  abonnement(en) op te zeggen zonder dat restitutie van abonnementskosten en/of gelden is  verschuldigd.

Artikel 3: Lidmaatschap, termijn, tarieven, opzegging en betalingsvoorwaarden

a. Een lidmaatschap kan op ieder willekeurig moment worden gestart en worden beëindigd. Wanneer u het abonnement wil stoppen, dient dit voor de 15de van de maand te gebeuren ( bij een abonnement voor meerdere maanden is dit voor de 15de van de laatste maand). Er is nooit restitutie van abonnementsgeld mogelijk.
b. Indien een persoon een opschorting van zijn abonnement wil in verband met vakantie of een blessure dient hij dit vooraf door te geven.
c. Het lidmaatschap verloopt per kalendermaand via automatische incasso.
d. Lidmaatschappen worden aangegaan vanaf de eerste dag van de maand. Omdat op iedere  willekeurige dag kan worden gestart wordt afhankelijk van de startdatum naar rato het aantal  resterende dagen van de maand in rekening gebracht.
e. Het lid kan geen aanspraak maken op restitutie van lidmaatschapsgelden.
f. Bij opzegging loopt het lidmaatschap door tot het einde van de eerstvolgende maand. Nadat het  lidmaatschap is opgezegd kan er uiteraard nog worden getraind tot het eind van deze periode.
g. Een opzegging dient schriftelijk bij Training Unit te gebeuren. Dit mag ook door middel van een email. Het abonnement  wordt pas beëindigd ná schriftelijke (email)bevestiging van Training Unit.
h. De betaling van het maandelijkse abonnementsgeld wordt op de rond de 20ste van de maand geïncasseerd en geldt steeds voor de aankomende maand.
i. Bij het niet tijdig ontvangen van het verschuldigde maandbedrag door stornering of andere  oorzaak wordt de incasso bij de eerstvolgende incasso poging opnieuw kosteloos aangeboden.  Indien het verschuldigde bedrag ook dan niet kan worden afgeschreven wordt een aanmaning  verzonden waarvoor € 7,50 extra kosten word berekend.
j. Bij het niet tijdig voldoen van verschuldigde bedragen kan toegang tot de trainingen bij Training Unit worden ontzegd totdat het hele verschuldigde bedrag is voldaan.
k. Wanneer bij beëindiging van het lidmaatschap nog verschuldigde bedragen open staan kan het  lidmaatschap pas worden afgesloten na betaling van alle openstaande bedragen.
l. Training Unit behoudt zich het recht voor tarieven te indexeren. Leden worden tenminste twee (2) maanden voordat de prijswijziging van kracht gaat hiervan op de hoogte gesteld.
m. Training Unit behoudt zich het recht voor de toegang tot Training Unit te weigeren indien een  lid zich niet houdt aan de dan geldende huisregels. In geval van beëindiging van het lidmaatschap  door een van de medewerkers van Training Unit zijn uitstaande abonnementskosten en/of  gelden invorderbaar.

Artikel 4: Training Ziekte/blessure

a. In geval van ziekte of een blessure of ander letsel waardoor deelname aan de training niet meer mogelijk is kan na toestemming van Training Unit het lidmaatschap tijdelijk worden stopgezet. Stopzetten kan nooit met terugwerkende kracht.
b. Training Unit is niet aansprakelijk voor blessures en/of beperkingen bij leden ontstaan voor,  tijdens of na een training of trainingen.
c. Het is niet toegestaan te trainen onder invloed van drank en/of drugs.

Artikel 5: Openingstijden

a. Training Unit behoudt zich het recht voor om de openingstijden te wijzigen. Op officiële en  erkende feestdagen is Training Unit gerechtigd de trainingstijden aan te passen of de locatie te  sluiten.
b. Training Unit behoudt zich het recht voor om wegens onderhoudswerkzaamheden, verbouwing  of onvoorziene gebeurtenissen de openingstijden aan te passen. Wanneer deze sluiting minder  dan 24 uur bedraagt heeft het lid geen recht op restitutie van betaalde abonnementskosten en/of  gelden.

Artikel 6: Programma, Risico/ aansprakelijkheid

a. Op Training Unit rust de verplichting tot het, gelet op het doel van het trainingsprogramma,  zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer(s) gedurende de tijden dat de training wordt  gegeven. Door het intensieve karakter van sommige trainingen is het mogelijk dat er overbelasting  bij leden ontstaat. Voor de deelnemer ligt er de verantwoordelijkheid dit te onderkennen en zorg te dragen voor tijdig melden aan de instructeur . Deelname aan de trainingen geschiedt geheel op  eigen risico.
b. Training Unit is niet aansprakelijk voor blessures of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training of trainingen.
c. Training Unit is bevoegd deelnemers tijdens (delen van) trainingen te weigeren of alternatieve trainingen te geven.
d. Training Unit is niet aansprakelijk wanneer tijdens een training of andere activiteit, door  welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de deelnemer en/of derden toebehorende zaken  verloren gaan.
e. Training Unit is niet aansprakelijk wanneer de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondelinge of schriftelijke instructies, dan wel de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer.
f. Training Unit is niet aansprakelijk wanneer de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet volledig of foutief invullen van het intakeformulier en ondertekende gezondheidsverklaring.

Artikel 7: Huisregels/ algemene voorwaarden

Het lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de geldende huisregels van Training Unit. De  huisregels staan op de website van Training Unit
a. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten van Training Unit geldt het Nederlands Recht.
b. De cursist verklaart zich door inschrijving bij Training Unit akkoord met de inhoud en  strekking van de algemene voorwaarden en de huisregels.

Privacy Policy

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Training Unit houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren

Als Training Unit zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van onze leden

Persoonsgegevens van onze leden worden door Training Unit verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden
 • Communicatie voor informatie en/of uitnodigingen
 • Het uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijfformulier bij aanvang van de overeenkomst

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Training Unit de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Taal
 • Bankgegevens
 • Contactpersoon voor nood incl. telefoonnummer
 • Bijzondere (medische) omstandigheden die van belang zijn voor ons om te weten ivm fysieke inspanning

Uw persoonsgegevens worden door Training Unit opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers

Persoonsgegevens van medewerkers worden door Training Unit verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst. Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Training Unit de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door Training Unit opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan derden

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Training Unit bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Training Unit van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan

voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Training Unit

Turnhoutseweg 22
5541NX Reusel

Welkom bij Training Unit. Om de sfeer en werkbaarheid in onze box te waarborgen, hebben wij een aantal huisregels. Lees deze even door en bij vragen kun je terecht bij één van onze coaches.

 1. Stel je even voor aan mensen die je nog niet kent, vaak zijn deze nieuw en het is fijn voor hen als zij zich ook welkom voelen. Of misschien trainen ze al langer maar ben je elkaar nog nooit tegengekomen! Hoe dan ook, het is nooit erg om iemand te leren kennen.
 2. Leave your ego at the door, of beter nog, laat deze thuis!
 3. Ben je snel klaar met de WOD, Nice! Maar Crossfit doe je niet in je eentje! Als je weer op adem bent, moedig degene aan die nog bezig zijn. Ze kunnen het gebruiken! Het opruimen van je spullen kan wanneer de hele groep klaar is met de WOD.
 4. Over opruimen gesproken, dat hoort erbij. Help ook anderen als jij alles al weg hebt, dan kan de volgende les op tijd beginnen. In het geval dat je hebt gezweet, gebloed of gehuild op je materiaal, maak het even schoon voor je het opbergt.
 5. Kom op tijd en luister. Een uur is zo voorbij en het is fijn als we op tijd kunnen beginnen en de coach niet alles 2 keer hoeft uit te leggen. Een uur is zo voorbij en het is fijn als we op tijd kunnen beginnen en de coach niet alles 2 keer hoeft uit te leggen.
 6. Er zijn bestaan geen domme vragen. Dus VRAAG! Onze coaches geven je graag uitleg op je vraag.
 7. Respecteer het materiaal, laat het alleen vallen als het echt niet anders kan. Plates van 5 kg laat je al helemaal niet vallen. Als je de plates van je barbell afhaalt, houd je barbell vast (of vraag iemand om dat voor je te doen) en laat deze niet op de grond stuiteren. Ook lege barbells laat je niet vallen!
 8. Uitvoering, één halve rep maakt geen hele rep, twee halve ook niet. Let op je uitvoering en laat je ego je progressie niet in de weg staan!
 9. Als je je hebt ingeschreven voor de WOD, kom dan ook. Of schrijf je op tijd uit, er is meestal iemand anders die dan kan!
 10. Have Fun, Help Elkaar, Moedig Elkaar Aan!